هنر کوفته گری

هنر کوفته گری

صنایع دستی اصفهان به عنوان نماینده هنر اصیل ایرانی و اسلامی در دنیا شناخته شده و ذوق هنرمندان و صنعتگران اصفهان موجب شده که این صنایع از نظر تنوع در ایران مقام اول را دارا باشد.

samsamgallery